SUN27
 
MON28
12:00p
200A DEILT
TUE29
WED30
8:30a
200A DELT
THU31
FRI1
SAT2
 
SUN3
 
MON4
12:00p
200A DEILT
TUE5
8:00a
200A API
WED6
8:00a
200A API
8:30a
200A DELT
THU7
8:00a
200A API
8:30a
200A DELT
FRI8
8:00a
200A API
SAT9
 
SUN10
8:00a
200A API
MON11
TUE12
8:00a
200A API
WED13
8:00a
200A API
8:30a
200A DELT
THU14
8:00a
200A API
12:00p
200A DEILT
FRI15
9:30a
200A API
SAT16
 
SUN17
 
MON18
8:00a
200A API
12:00p
200A DEILT
TUE19
8:00a
200A API
WED20
8:00a
200A API
8:30a
200A DELT
THU21
8:00a
200A API
FRI22
8:00a
200A API
SAT Today23
 
SUN24
 
MON25
12:00p
TUE26
WED27
8:30a
THU28
FRI29
 
SAT30